Het aan u ter beschikking gestelde e-book is een uitgave van (één van de uitgeverijen van) WPG Uitgevers B.V., hierna: “Uitgever”. Op het gebruik van het e-book zijn onderstaande voorwaarden van toepassing

• De intellectuele eigendomsrechten op het e-book verblijven volledig aan Uitgever, u verkrijgt daarop slechts een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet- sublicentieerbare licentie.

• Het is Uitgever toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de op e-books rustende (intellectuele eigendoms)rechten. Indien Uitgever door middel van technische bescherming e-books heeft beveiligd, is het niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

• Het is niet toegestaan e-books te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de verleende licentie te buiten gaan.

• Het is Uitgever toegestaan (temporele) beperkingen te stellen aan de licentie ten aanzien van het e-book of aan het aantal apparaten waarop het e-book kan worden geraadpleegd.