Algemene voorwaarden

Vanaf 1 januari 2019 zijn de algemene voorwaarden van WPG gesplitst in WPG Algemene leveringsvoorwaarden zakelijk  en WPG Algemene voorwaarden voor consumenten (hieronder ook integraal als tekst opgenomen).

WPG ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN                                                       

A – ALGEMEEN

 1. Toepasselijkheid
  • Deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna: “de algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere tussen WPG Uitgevers B.V., B.V. Weekbladpers, Uitgeverij De Bezige Bij B.V., A.W. Bruna Uitgevers B.V., Voetbal International B.V., WPG Kindermedia B.V. en iedere andere huidige of toekomstige groepsmaatschappij van WPG Uitgevers B.V. (hierna gezamenlijk en afzonderlijk: “WPG“) en natuurlijke personen (hierna: “de klant”) gesloten overeenkomst (hierna: “de Overeenkomst”), die onder meer kunnen bestaan uit een abonnement op een door WPG uitgegeven (online) tijdschrift of een (online) aankoop van een product of dienst van WPG. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle door WPG aan de klant verstrekte aanbiedingen en offertes en door de klant bij WPG geplaatste bestellingen.
 • WPG Uitgevers B.V. (KvK nummer 33134100), B.V. Weekbladpers (KvK nummer 33071833) en WPG Kindermedia B.V. (KvK nummer 61061085), A.W. Bruna Uitgevers B.V. (KvK nummer 30069106) zijn allen gevestigd te (1097 DN) Amsterdam aan de Wibautstraat 133.
  Uitgeverij De Bezige Bij B.V. (KvK nummer 33295148) is gevestigd te (1071 DW) Amsterdam aan de Van Miereveldstraat 1.
  Voetbal International B.V. (KvK nummer 33282932) is gevestigd te (3533 JG) Utrecht aan het Franz-Lisztplantsoen 200.

1.3     Deze algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden. Het verzoek kan worden gericht aan: Klantenservice WPG, Postbus 3036, 1801 GA, Alkmaar, telefoon 085 – 0293188, e-mailadres klantenservice@wpg.nl. De algemene voorwaarden zijn ook gepubliceerd op de website van WPG Uitgevers B.V. www.wpg.nl, op de websites van de diverse door WPG uitgegeven tijdschriften en op de websites van de betreffende uitgevers  van WPG.

1.4     WPG heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen  voor de ingangsdatum worden gepubliceerd in het colofon van de betreffende uitgave (print), op de website van de betreffende uitgever van WPG en/of op de website van WPG. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf de dag van de publicatie of op de in de publicatie vermelde datum. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe Overeenkomsten en op alle geldende en nog lopende Overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.

1.5     Naast de voorwaarden in dit onderdeel A zijn  ook de hieronder in deel B, C, D en/of E opgenomen bepalingen van toepassing op de Overeenkomst tussen de klant en WPG. Als de inhoud van onderdeel B, C en/of D van toepassing is en strijdig is met de onderdeel A, gaat deel B, C, D en/of E voor.

 1. Intellectuele eigendom

2.1     Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, met betrekking tot de door WPG geleverde tijdschriften, producten en/of diensten berusten uitsluitend toe aan WPG of aan de licentiegevers van WPG.

2.2     Geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden of een met een klant gesloten Overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de klant van rechten als bedoeld in artikel 2.1. De klant erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden.

 1. Aansprakelijkheid, verval en overmacht

3.1     WPG is uitsluitend aansprakelijk voor door de klant geleden directe schade indien deze schade aan WPG is toe te rekenen of indien deze krachtens een wettelijke bepaling voor risico van WPG komt. WPG is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik door de klant van enig door WPG geleverd product of dienst, met uitzondering van aansprakelijkheid die is gebaseerd op de bepalingen inzake productaansprakelijkheid bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. WPG is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van een overeengekomen leveringstermijn. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade is uitgesloten.

3.2     De aansprakelijkheid van WPG is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van WPG wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering in het desbetreffende geval voor rekening van WPG komt. De bovengenoemde verzekering kent beperkingen in dekking, onder meer voor wat betreft de hoogte van de schades en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar.

3.3     Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in artikel 3.2 bedoelde verzekering, om wat voor reden dan ook, is de aansprakelijkheid van WPG beperkt tot maximaal drie maal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende levering of bestelling aan de klant in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van € 5.000 (vijfduizend Euro).

3.4     WPG is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatiestructuur, stroomstoringen, stremming in het vervoer, staking, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, overstroming, brand, binnenlandse onlusten, oorlog, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

3.5     De klant vrijwaart WPG voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verband houdende met een tussen WPG en de klant gesloten Overeenkomst c.q. voortvloeiend uit de uitvoering van een dergelijke Overeenkomst.

3.6     Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de klant jegens WPG vervallen zodra een periode van drie (3) maanden  is verstreken na de dag waarop de klant bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.

3.7    De in artikel 3.5 genoemde vervaltermijn geldt daarnaast vanaf het moment van het tot stand komen van enige Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn voor alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de klant jegens WPG.

3.8     De in dit artikel vastgelegde uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van WPG geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van WPG.

 1. Bestellingen en totstandkoming van Overeenkomsten

4.1     De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat WPG een opdracht, order of bestelling (hierna: “bestelling”) schriftelijk aanvaardt  of doordat WPG met uitvoering van een bestelling begint. Door de klant aan WPG verstrekte bestellingen zijn onherroepelijk, tenzij de klant een herroepingsrecht heeft in geval van een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte, zoals nader beschreven in artikel 18. Indien de klant een bestelling telefonisch, via elektronische weg of buiten de verkoopruimte heeft gedaan, bevestigt WPG de ontvangst en aanvaarding daarvan. In deze bevestiging is onder meer informatie vermeld over de inhoud van de Overeenkomst en de wijze waarop WPG daaraan uitvoering zal geven.

4.2    WPG heeft het recht een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren. Ook na aanvaarding van een bestelling als bedoeld in artikel 4.1 is WPG gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, in welk geval WPG niet is gehouden tot meer dan de restitutie van het eventueel door de klant al vooruitbetaalde.

4.3    Wijzigingen in een bestelling moeten door de klant tijdig en schriftelijk aan WPG worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door WPG uitdrukkelijk worden aanvaard.

 1. Uitvoering van Overeenkomsten, adreswijzigingen en klachtenafhandeling

5.1     Door WPG opgegeven levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient WPG schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens zij in verzuim komt.

5.2     Leveringen worden bezorgd op het bij WPG bekende adres. Om een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dient de klant een adreswijziging uiterlijk 3 weken vóór de verhuisdatum schriftelijk of per e-mail aan WPG door te geven. Als de klant een adreswijziging niet tijdig aan WPG doorgeeft, is  WPG niet aansprakelijk  voor het niet (tijdig) bezorgen van de betreffende tijdschriften en/of andere producten (zoals boeken) en heeft de klant geen recht op restitutie.

5.3     WPG betracht bij het selecteren van door haar ingeschakelde postbezorgingsbedrijven de nodige zorg en spant zich in tijdschriften en andere producten juist en tijdig te bezorgen, maar is ter zake jegens de klant niet aansprakelijk.

5.4     De klant verleent hierbij toestemming aan WPG om, indien WPG dit nodig of wenselijk acht, bestellingen geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.

5.4     Indien een klant een klacht heeft over een product of dienst van WPG dan dient hij die zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden bij Klantenservice WPG, Postbus 3036, 1801 GA, Alkmaar, telefoon 085 – 0293188, e-mailadres klantenservice@wpg.nl. WPG zal de klacht in behandeling nemen en binnen twee weken na ontvanst van de klacht reageren.

 1. Privacy

6.1     Op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de websites van WPG is het privacy statement en het cookiestatement van WPG van toepassing. Daarin staat onder meer dat WPG  verantwoordelijk is voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het sluiten van een Overeenkomst met als doel om uitvoering te kunnen geven aan de Overeenkomst tussen WPG en de klant, een administratie bij te houden van alle klanten, bezoekers goed van dienst te kunnen zijn op de verschillende websites van WPG, en om haar klanten aanbiedingen te kunnen doen van WPG.

6.3     De klant kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en verzoeken deze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door een brief of e-mail te sturen naar het Klantenservice WPG, Postbus 3036, 1801 GA, Alkmaar, telefoon 085 – 0293188, e-mailadres klantenservice@wpg.nl.

 1. Nietig- of vernietigbaarheid

Indien en voor zover op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van een dwingendrechtelijke bepaling, het onredelijk bezwarende karakter van deze algemene voorwaarden dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel een beroep kan worden gedaan.

 1. Overdracht rechten en verplichtingen

Het is WPG toegestaan de in enige Overeenkomst met de klant omschreven rechten en verplichtingen aan één of meer van haar groepsmaatschappijen over te dragen, waartoe de klant reeds nu voor alsdan haar medewerking verleent. De klant kan rechten en verplichtingen uit enige Overeenkomst met WPG niet aan derden overdragen, tenzij de klant voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe heeft gekregen van WPG.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1     Op alle Overeenkomsten tussen WPG en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2     Alle ge­schillen tussen WPG en de klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

B – ABONNEMENTEN

 1. Algemeen

10.1   Dit onderdeel B is naast onderdeel A (en indien van toepassing, naast onderdeel C en D) van toepassing op iedere bestelling van de klant en iedere Overeenkomst tussen de klant en WPG voor zover die betrekking heeft op abonnementen op tijdschriften en/of andere producten die worden uitgegeven door WPG en/of op abonnementen op diensten die worden aangeboden door WPG.

10.2   WPG is gerechtigd om op ieder moment zonder opgave van reden de uitgave van titels of series te staken en/of het abonnement te beëindigen. In dat geval is WPG alleen gehouden om het door de klant vooruitbetaalde abonnementsgeld terug te betalen.

10.3   WPG is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud, titel, frequentie en lay-out van de door WPG uitgegeven titels of series  naar eigen inzicht te wijzigen, waarbij WPG ervoor zal zorgen dat de betreffende titel of serie na de wijziging in kwalitatief en kwantitatief opzicht in een redelijke verhouding blijft staan tot het abonnementstarief.

 1. Aangaan van abonnementen en welkomstgeschenken

11.1   Een abonnement kan op ieder moment telefonisch, elektronisch of schriftelijk worden afgesloten. WPG bevestigt het aangaan van een abonnement schriftelijk of per e-mail. WPG is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen een verzoek tot het aangaan van een abonnement te weigeren. Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee de afgelopen 6 maanden geen abonnement heeft gehad op de betreffende titel of serie. Indien dit wel het geval is, vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk en heeft WPG het recht het welkomstgeschenk c.q. de korting terug te vorderen. WPG behoudt zich het recht voor om bij het vermoeden van misbruik (waaronder ook valt overmatig gebruik) het recht op korting of een welkomstgeschenk te laten vervallen c.q. terug te vorderen.

11.2     Aanbiedingen met een welkomstgeschenk gelden alleen zolang de voorraad strekt.

11.3   Indien het welkomstgeschenk niet meer op voorraad is dan zal WPG een alternatief daarvan bieden in de vorm van een vervangend welkomstgeschenk dan wel een korting op het abonnementstarief, een en ander ter keuze van de klant.

11.4   WPG doet haar uiterste best om het welkomstgeschenk binnen 6 weken na ontvangst van het abonnementsgeld aan de klant te verzenden. Indien levering binnen deze termijn niet mogelijk is, zal WPG de klant hierover informeren.

11.5   Eventuele schade aan het welkomstgeschenk dan wel ontvangst van verkeerd geleverde producten dient door de klant binnen twee weken na ontvangst te worden gemeld via het Klantenservice WPG, Postbus 3036, 1801 GA, Alkmaar, telefoon 085 – 0293188, e-mailadres klantenservice@wpg.nl. Klachten die binnenkomen na het verstrijken van de termijn van twee weken worden niet in behandeling genomen.

11.6   Artikel 16 en 17 van deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op welkomstgeschenken.

 1. Duur en opzegging van het abonnement

12.1   Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode of voor een bepaald aantal edities. Tenzij anders vermeld in de aanbieding wordt daarna – behoudens opzegging conform artikel 12.2 en 12.3 – het abonnement automatisch voortgezet voor onbepaalde           tijd. In dat geval kan de klant het abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. In geval de betreffende titel minder dan eenmaal per maand verschijnt, zal de klant een opzegtermijn van drie maanden in acht nemen. Indien een abonnement wordt aangegaan voor bepaalde duur van meer dan 12 maanden en de abonnee vanwege de overeengekomen duur van meer dan 12 maanden bij afsluiting van het abonnement een welkomstgeschenk heeft ontvangen, dan is WPG gerechtigd voortijdige beëindiging van het abonnement te weigeren.

12.2   Binnen de eerste abonnementstermijn (of wel binnen een volgende abonnementstermijn  ingeval er sprake is van een volgend abonnement voor bepaalde tijd dat door een actieve handeling van de abonnee tot stand is gekomen) kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 085 – 0293188, schriftelijk aan Klantenservice WPG, Postbus 3036, 1801 GA, Alkmaar, telefoon 085 – 0293188, e-mailadres klantenservice@wpg.nl.

12.3   De consument kan het abonnement opzeggen op de manier waarop het is aangegaan. WPG accepteert opzeggingen per e-mail, telefonisch of per post (ongeacht de manier waarop het abonnement is aangegaan).

12.4   Een zogenaamd cadeau-abonnement ten behoeve van een derde wordt voor bepaalde tijd aangegaan en wordt niet automatisch verlengd.

12.5   In het onverhoopt geval van het overlijden van een klant, eindigt het abonnement op het tijdstip, waarop het overlijden van de klant aan WPG is gemeld. In dat geval zal het abonnementsbedrag voor de nog niet verstreken abonnementsperiode worden gerestitueerd.

 1. Betaling en prijswijziging

13.1   Betaling van het abonnementsgeld vindt plaats voorafgaand aan een bepaalde met de klant overeengekomen periode op de manier die de klant heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement. De abonnementsprijzen en de betalingstermijnen die gelden zijn te vinden in het colofon, de service pagina of de website van het tijdschrift, of de website van de betreffende uitgever van het product of serie. Bij automatische incasso wordt het abonnementsgeld geïncasseerd van het rekeningnummer dat de klant aan WPG heeft opgegeven.

13.2   Bij niet tijdige betaling door de klant, al dan niet door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, is WPG gerechtigd herinneringskosten in rekening te brengen. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is WPG gerechtigd de uitvoering van het abonnement op te schorten of met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd het recht van WPG om eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen. WPG heeft in dat geval tevens het recht de (incasso)vordering over te dragen aan een incassobureau. De kosten hiervan zullen tevens in rekening worden gebracht van de klant.

13.3   WPG behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Een dergelijke wijziging zal voor de ingangsdatum worden gepubliceerd in het colofon van de betreffende uitgave (zowel online als in print) of op de website van de betreffende uitgever van WPG.

13.4   Abonnementsprijzen en andere mededelingen ten aanzien van de voorwaarden waaronder een klant een abonnement verkrijgt zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

13.5     Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

13.6   Als de beëindiging van het abonnement (conform de opzegtermijn als genoemd in artikel 12) plaatsvindt voor het einde van de termijn waarvoor de klant al abonnementsgeld heeft betaald, heeft de abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten abonnement en het reeds betaalde bedrag.

C – Online verkoop van abonnementen en (digitale) producten en diensten

14       Algemeen

14.1   Dit onderdeel C is naast onderdeel A en E (en indien van toepassing, naast onderdeel B) van toepassing op iedere bestelling van de klant, voor zover die tevens consument is, die betrekking heeft op een Overeenkomst met WPG die tot stand is gekomen via een website of app van (een titel van) WPG in verband met de verkoop van boeken, abonnementen of andere (digitale) producten en/of diensten  (hierna: de “Online-overeenkomst”). Naast de bepalingen in dit onderdeel C zijn op Online-overeenkomsten ook alle overige bepalingen over Overeenkomsten in deze algemene voorwaarden van toepassing.

14.2   Als de levering van een via een Online-overeenkomst besteld product of dienst onmogelijk blijkt te zijn, zal WPG  zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Aan de klant worden ter zake geen garanties verstrekt.

15.    Betaling en facturering van (digitale) producten en/of diensten, anders dan voor abonnementen

15.1   Betalingen van producten en diensten, anders dan voor online abonnementen (waarop artikel 13 van onderdeel B van toepassing is), moeten door de klant worden gedaan binnen veertien dagen na factuurdatum op een door WPG aan te wijzen rekening en zullen geschieden zonder korting, inhouding, opschorting of verrekening. Facturen kunnen worden verzonden vanaf de dag dat de Online-overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 4.1.

15.2   Alle prijzen van WPG zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief BTW. Alle heffingen en belastingen opgelegd of   geheven ter zake de door WPG geleverde goederen en diensten komen ten laste van de klant. Alle veranderingen van factoren die op de prijs van WPG van invloed zijn, kan WPG doorberekenen aan de klant.

15.3  WPG behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

15.4  Als de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door WPG is gewezen op de te late betaling en WPG de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is WPG gerechtigd om de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15 % over openstaande bedragen tot €2.500,=; 10 % over de daaropvolgende €2.500,= en 5 % over de volgende €5.000,= met een minimum van € 40,=. WPG kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 1. Levering, eigendomsvoorbehoud en risico

16.1   Goederen worden door WPG geleverd door deze via haar logistieke dienstverlener te zenden aan het door de klant aan WPG opgegeven adres. De eventuele kosten voor verzending zijn voor rekening van de klant.

16.2   Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij WPG tot het moment van bezorging aan de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

16.3   Zolang de klant het volledige bedrag van een geleverd product niet heeft betaald, blijft het eigendom van WPG.

 1. Conformiteit en garantie

WPG staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. WPG doet haar best om producten steeds af te beelden op een manier die zo goed mogelijk aansluit op de werkelijkheid. WPG kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeelding van een product te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren producten.

 1. Bedenktijd en herroeping

18.1   Na het sluiten van een Online-overeenkomst met WPG ten aanzien van een product kan de klant de Online-overeenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, met uitzondering van:

 1. producten die door WPG tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant of anderszins duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 2. zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 3. zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 4. de levering van losse nummers van tijdschriften of magazines;
 5. audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken
 6. de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, zoals E-books, apps of andere Digitale producten zoals bedoeld in artikel 19, waarvan de nakoming met instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktermijn is verstreken.

Bij de aankoop van producten gaat de bedenktermijn lopen op de dag nadat de klant, of een door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, het (laatste) product uit de bestelling heeft ontvangen. Bij een abonnement gaat de bedenktermijn lopen op de dag nadat de klant de eerste editie van het betreffende tijdschrift of boek heeft ontvangen.

18.2   Tijdens de bedenktermijn bedoeld in artikel 18.1 zal de klant zorgvuldig omgaan met het product  en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover   dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan WPG retourneren, conform de door WPG verstrekte instructies.

18.3   Na het sluiten van een Online-overeenkomst met WPG ten aanzien van een abonnement op boeken of tijdschriften of een dienst kan de klant de Online-overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden gedurende 14 dagen te rekenen vanaf de dag van het tot stand komen van de Online-overeenkomst, met uitzondering van diensten:

 1. die accommodatie, logies, vervoer, het restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding betreffen, indien WPG zich er bij het sluiten van de Online-overeenkomst toe verplicht, deze diensten te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode, waaronder in ieder geval begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot door WPG te organiseren festivals.
 2. betreffende weddenschappen of loterijen;
 3. waarvan de nakoming met instemming van de klant is begonnen voordat deze termijn is verstreken, waaronder mede begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot (online) cursussen alsmede de ten behoeve van die cursussen aan te schaffen cursusmaterialen.

18.4   Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel 18, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier  voor herroeping (beschikbaar op de website van WPG) of op een andere ondubbelzinnige manier aan WPG.

18.5   Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 18.4 bedoelde melding, stuurt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een bevoegd vertegenwoordiger van) WPG. De klant stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, als het redelijkerwijs mogelijk is in originele staat en verpakking, en conform de door WPG eventueel verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

18.6   Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel 18, zijn de kosten van retournering voor rekening van de klant.

18.7   Als een klant zijn herroepingsrecht gebruikt na het aangaan van een Online-overeenkomst voor een abonnement (als bedoeld in artikel 18.3), waarbij de klant ook een welkomstgeschenk heeft ontvangen, dan moet hij ook het welkomstgeschenk aan WPG terug sturen. Artikel 18.2, 18.5 en 18.6 gelden ook voor dit welkomstgeschenk. De klant hoeft het welkomstgeschenk alleen niet terug te sturen als hij toestaat dat  WPG de waarde van het welkomstgeschenk verrekent met bedrag dat WPG aan de klant moet terugbetalen vanwege de ontbinding van de Online-overeenkomst.

 1. Digitale producten

19.1   De (intellectuele eigendoms)rechten op door WPG aan de klant verkochte of op basis van een licentie of anderszins aan de klant ter beschikking gestelde E-books, apps of andere digitale producten (hierna: “Digitale producten”) verblijven volledig aan WPG. De klant verkrijgt slechts een persoonlijke, niet-exclusieve, niet overdraagbare en niet sub-licentieerbare licentie ten aanzien van het betreffende Digitale product.

19.2   Het is WPG toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de op Digitale producten rustende (intellectuele eigendoms)rechten. Indien WPG door middel van technische bescherming Digitale producten heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

19.3   Het is de klant niet toegestaan Digitale producten te kopiëren,  te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de in artikel 19.1 beschreven licentie te buiten gaan.

19.4   Het is WPG toegestaan om temporele beperkingen aan de door de klant verkregen licentie te stellen, beperkingen te stellen aan het aantal apparaten waarop het Digitale product kan worden geraadpleegd en andere voorwaarden of beperkingen aan  (het gebruik van) Digitale producten te stellen.

19.5   Indien de klant met toestemming van WPG Digitale producten ter beschikking stelt aan derden, zal de klant de in dit artikel 19 genoemde voorwaarden of andere voorwaarden die door WPG zijn gesteld aan (het gebruik van) Digitale producten integraal van toepassing verklaren op de Overeenkomst tussen hem en de derde en op al het gebruik dat de derden van het Digitale product zal maken. De klant zal de toepasselijkheid van de voorwaarden op eerste verzoek aan WPG bewijzen.

D – Verkoop van abonnementen buiten de verkoopruimte (zoals tijdens evenementen)

20.1   Bij de verkoop van abonnementen op boeken of tijdschriften buiten de verkoopruimte gelden – behalve de bepalingen van deel B – ook artikel 18.3 tot en met 18.7 van deel C.

E – Gepersonaliseerde producten

21.1   Dit onderdeel D is naast onderdeel A en C van toepassing op diensten aangeboden door WPG die eruit bestaan dat de klant eigen boeken, tijdschriften, andere werken en/of producten kan maken die onder meer worden samengesteld uit eigen, door de klant zelf te uploaden content alsmede content uit titels van WPG (bestaande uit onder meer maar niet beperkt tot tekst en/of illustraties) (hierna: “Gepersonaliseerde producten”).

21.2   Indien de klant van deze diensten ten aanzien van Gepersonaliseerde producten gebruik maakt, is WPG op geen enkele wijze aansprakelijk voor (de inhoud en/of de vorm van de) Gepersonaliseerde producten. WPG neemt in beginsel geen kennis van de inhoud en/of de vorm van Gepersonaliseerde producten en de verantwoordelijkheid voor Gepersonaliseerde producten ligt in alle opzichten volledig bij de klant. De klant garandeert jegens WPG dat het Gepersonaliseerde product op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig (intellectueel eigendoms)recht van enige derde, dat het Gepersonaliseerde product niet aanstootgevend, kwetsend en/of onrechtmatig is en vrijwaart WPG van alle vorderingen van derden ter zake. Als WPG om wat voor reden dan ook bekend raakt met (de inhoud en/of de vorm van) Gepersonaliseerde producten en naar de mening van WPG sprake is van een inhoud of vorm van het Gepersonaliseerde product die in strijd is met de in de vorige volzin genoemde eisen, is WPG gerechtigd zonder nadere aankondiging technische en juridische maatregelen te nemen die het (verder) samenstellen, gebruiken en/of openbaar maken van het Gepersonaliseerde product onmogelijk maken, zonder dat WPG gehouden is tot betaling van enige(schade)vergoeding.

21.3   Ter zake de content van WPG die door de klant wordt gebruikt voor het tot stand brengen van een Gepersonaliseerd product, verkrijgt de klant een niet-exclusieve, niet sub-licentieerbare  licentie die is beperkt tot eigen gebruik door de klant van die content. De licentie zal beperkt zijn tot persoonlijk gebruik van de content in verband met het tot stand brengen van een Gepersonaliseerd product. De klant is op geen enkele wijze gerechtigd een Gepersonaliseerd product geheel of gedeeltelijk te verkopen, te verhuren of anderszins commercieel te exploiteren en/of openbaar te maken. WPG behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal te bestellen Gepersonaliseerde producten.

21.4   WPG streeft naar een zo goed mogelijke weergave van zowel de content die door de klant zelf is geüpload/aangeleverd als van de content uit titels van WPG in het Gepersonaliseerde product, maar kan geen exacte reproductie garanderen. De klant moet rekening houden met de mogelijkheid van beperkte druk- en kleurafwijkingen. De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door de klant aangeleverde content (waaronder ook maar niet beperkt tot de kwaliteit van bronbestanden van digitale foto’s) en voor uit de door de klant geüploade/aangeleverde content voortvloeiende imperfecties (waaronder kleurzwemen e.d.)

21.5   WPG kan niet instaan voor de kwaliteit van het Gepersonaliseerde product indien het Gepersonaliseerde product niet normaal wordt gebruikt.

De WPG Algemene Voorwaarden Consumenten zijn laatst gewijzigd december 2018.