ALGEMENE PUBLICATIEVOORWAARDEN B.V. WEEKBLADPERS (WPG MEDIA)

 • For the English version click here.

  DE BIJDRAGE(N) EN TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

  1. De Freelancer (zijnde de natuurlijke- of rechtspersoon die in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep of anderszins op freelance basis werkzaam is) vervaardigt – en/of heeft dat reeds gedaan – in opdracht van de Uitgever (zijnde B.V. Weekbladpers) een bijdrage of bijdragen, hierna de Bijdrage(n), met in ieder geval als doel het verveelvoudigen en openbaar maken daarvan door middel van uitgeefproducten van Uitgever ongeacht de vorm daarvan of het medium dat wordt gebruikt (hierna: de Uitgave). Onder het voorgaande wordt uitdrukkelijk mede begrepen video- en filmmateriaal.
  2. Daarnaast hebben deze voorwaarden betrekking op gevallen waarin de Freelancer op eigen initiatief een Bijdrage als hiervoor bedoeld vervaardigt en/of vervaardigd heeft en die Freelancer aan de Uitgever ter verveelvoudiging en openbaarmaking door middel van in ieder geval uitgeefproducten van de Uitgever, ongeacht de vorm daarvan of het medium dat wordt gebruikt, aan de Uitgever aanbiedt en/of heeft aangeboden.
  3. De voorwaarden opgenomen in deze publicatievoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht (ook wel opdrachtbevestiging) met betrekking tot een Bijdrage voor een uitgeefproduct van Uitgever, inclusief de overeenkomsten die ontstaan wanneer de Freelancer op eigen initiatief een Bijdrage ter publicatie aanbiedt.
  4. De toepasselijkheid van eventueel door de Freelancer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  5. De Uitgever is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen tenzij dit een wezenlijke verslechtering van de positie van de Freelancer tot gevolg heeft.

  TOESTEMMING

  6. De Freelancer verleent de Uitgever voor de duur van het auteursrecht de volgende rechten:
  a. het recht om de Bijdrage(n), geheel of gedeeltelijk, al dan niet in combinatie met werken van derden, in vertaling, in gewijzigde of ingekorte vorm, te verveelvoudigen en openbaar te maken, te (her) gebruiken en te (doen) exploiteren in de Uitgave waarvoor de Bijdrage(n) is bestemd en in elk uitgeefproduct van die Uitgave dat ongeacht vorm en techniek onder verantwoordelijkheid van Uitgever verschijnt. Het in dit artikellid bedoelde recht omvat onder meer, maar niet uitsluitend, het recht de Bijdrage(n) op te nemen in de papieren en de elektronische versies (bijvoorbeeld internet) van de Uitgave, op te nemen in het elektronisch archief van de Uitgave of een centraal elektronisch archief van de Uitgever en reprografisch te exploiteren zoals knipselkranten en knipseldiensten en gebruik voor reclame- en/of promotiedoeleinden van de Uitgave.
  b. het recht (delen van) de Bijdrage(n) te (laten) opnemen in en te exploiteren middels elektronische databanken offline (cd-rom) en online (internet) van Uitgever en/of derden en aldus mede toegankelijk te maken voor het publiek (waaronder ook opname in en exploitatie van een elektronisch archief en een elektronische knipseldienst).
  c. het recht om tegen een aanvullende, nader overeen te komen vergoeding een sublicentie te verlenen aan een andere (buitenlandse) uitgever om de (vertaalde) Bijdrage(n) te gebruiken voor alle publicatievormen en media van een buitenlandse editie van de Uitgave waarvoor de Bijdrage is bestemd.
  7. De onder 6 a t/m c genoemde rechten omvatten uitdrukkelijk de bevoegdheid tot gebruik in alle denkbare vormen en op alle denkbare wijzen middels alle denkbare media, ongeacht of deze exploitatievormen, exploitatiewijzen en/of daartoe gebruikte media ten tijde van de acceptatie van de Bijdrage(n) reeds bekend waren en ongeacht de in het kader van het gebruik gebruikte technieken.
  8. In onderling overleg tussen de Freelancer en de Uitgever vindt vaststelling plaats van het honorarium en/of onkostenvergoeding voor de Bijdrage(n). De overeengekomen honorering omvat de totale billijke vergoeding voor al het gebruik van de Bijdrage(n) zoals in artikel 6 a t/m c omschreven.
  9. Indien aan de Freelancer op grond van dwingend wettelijke bepalingen een beroep toekomt op een aanvullende vergoeding, zullen partijen hiertoe in overleg treden. Uitgangspunt daarbij is dat in geval van exploitatie op een wijze die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst van opdracht onbekend was, slechts een aanvullende billijke vergoeding verschuldigd kan zijn voor zover de daaruit voortvloeiende extra inkomsten een afname aan inkomsten uit reeds bekende exploitatievormen overstijgen.
  10. De Freelancer is vrij om na afloop van de periode waarin de licentie exclusief aan de Uitgever is verleend, de Bijdrage(n) aan te bieden ter publicatie in andere uitgaven dan de uitgave waarvoor de Bijdrage(n) was of waren bestemd of ter publicatie in een uitgave van een andere uitgever.
  11. De Uitgever is gerechtigd om aan collectieve regelingen inzake hergebruik mede namens de Freelancer deel te nemen en zo nodig overeenkomsten te sluiten met collectief beheer - organisaties, mits hierin rekening wordt gehouden met de aanspraken van de Freelancer uit deze overeenkomst.
  12. Opbrengsten uit collectieve regelingen zoals bedoeld in artikel 11 worden na aftrek van kosten op 50/50 - basis verdeeld tussen de Uitgever enerzijds en de Freelancer anderzijds. De uitkering van het aandeel van of ten behoeve van de Freelancer vindt in voorkomende gevallen plaats via de Stichting LIRA of Pictoright.
  13. Het auteursrecht blijft voor het overige aan de Freelancer voorbehouden.
  14. De Freelancer machtigt de Uitgever om tegen elke inbreuk op het auteursrecht op de Bijdrage(n), desgewenst op eigen naam, in rechte op te treden.

  ACCEPTATIE, VRIJWARING, EIGENDOM MATERIAAL EN NAAMSVERMELDING

  15. De Uitgever behoudt zich het recht voor een Bijdrage niet te accepteren indien deze niet voldoet aan de overeengekomen voorwaarden en kwaliteitseisen. Als de Bijdrage door de Uitgever wordt geaccepteerd, zal het overeengekomen honorarium worden betaald. De Uitgever is gerechtigd een geaccepteerde Bijdrage niet te publiceren. Indien de Uitgever besluit een in opdracht vervaardigde en geaccepteerde Bijdrage niet te publiceren zal hij dat aan de Freelancer berichten.
  16. De Freelancer staat er jegens de Uitgever voor in dat hij het volledige auteursrecht op zijn Bijdrage(n) en eventueel meegeleverd materiaal bezit, dat hij gerechtigd is om aan de Uitgever de rechten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 te verlenen en dat door publicatie van de Bijdrage(n) door Uitgever geen rechten van derden, worden geschonden, tenzij hij schriftelijk bij aanlevering heeft aangegeven hier niet (volledig) voor in te kunnen staan. De Freelancer vrijwaart de Uitgever tegen alle aanspraken van of via derden ten aanzien van de inhoud of het gebruik van de Bijdrage(n).
  17. De naam van de Freelancer wordt bij publicatie in een Uitgave vermeld, tenzij andersluidende afspraken zijn gemaakt of anderszins blijkt uit het gebruik bij of uit de regels voor de betreffende Uitgave.

  UITVOERING OPDRACHT

  18. De Freelancer is vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de Uitgever uit te voeren. Dit laat onverlet dat de Freelancer gevolg zal geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen over het resultaat van de opdracht, zoals het onderwerp, het aantal woorden, keuze voor spelling en/ of terminologie en/of opsommingen en/of inrichting van noten, aansluiten bij de redactionele formule, aanlevering kopij/beeld, het onderwerp van de opdracht, formaat en/of omvang van de Bijdrage en andere instructies ter concretisering van de door de Freelancer te verrichten diensten binnen het kader van de opdracht. Onderwerp, omvang, titel en plaatsing van de Bijdrage(n) worden, voor zover daarover geen specifieke afspraken zijn gemaakt, in overleg met de hoofdredactie vastgesteld.
  19. De Freelancer dient de opdracht persoonlijk uit te voeren, het inschakelen van derden is toegestaan in overleg met de Uitgever, waarbij de Freelancer persoonlijk aansprakelijk blijft voor de uitvoering van de opdracht en hij de Uitgever vrijwaart tegen aanspraken van deze derden met betrekking tot het auteursrecht of andere rechten op de Bijdrage(n).

  ZELFSTANDIGHEID

  20. De Freelancer zal in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep op freelance basis werkzaam zijn voor de Uitgever.
  21. De Freelancer en de Uitgever wensen uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. De Freelancer en de Uitgever beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.
  22. De Freelancer en de Uitgever kiezen er voor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze Publicatievoorwaarden en de overeenkomst van opdracht opstellen en ondertekenen voordat de uitbetaling plaatsvindt.
  23. De Freelancer is zich ervan bewust dat de gekozen vorm van samenwerking inhoudt dat werknemersrechten en –verplichtingen niet van toepassing zijn.
  24. Het tussen partijen overeengekomen honorarium is een bruto bedrag. Mocht er onverhoopt sprake zijn (geweest) van een dienstbetrekking, dan is de Uitgever gerechtigd het honorarium aan te passen aan de situatie en alle daaruit voortvloeiende schade te verhalen op de Freelancer, voor zover rechtens toegestaan. Onder deze schade is begrepen de loonbelasting en de premies volksverzekeringen.
  25. De Uitgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat de Freelancer ook voor andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.
  26. De Freelancer toont op verzoek van de Uitgever een geldig identiteitsbewijs.

  EXCLUSIVITEIT

  27. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de verleende licentie exclusief gedurende de eerste drie maanden voor weekbladen, zes maanden voor maandbladen en twaalf maanden voor een blad dat minder verschijnt dan elf keer per jaar. Deze periode wordt berekend vanaf de datum van eerste publicatie, dan wel, indien binnen een jaar na de opdrachtverlening geen publicatie heeft plaatsgevonden, vanaf de datum van de factuur voor de opdracht. Freelancer kan gedurende die periode aan de redactie van de uitgave waarvoor de Bijdrage is bestemd, toestemming vragen om het werk voor een ander doel, bijvoorbeeld voor eigen promotionele doeleinden, te (laten) gebruiken. Die toestemming zal niet op onredelijke gronden worden geweigerd.
  28. Na drie respectievelijk zes en twaalf maanden wordt deze exclusieve licentie gewijzigd in een licentie voor de duur van het auteursrecht op niet - exclusieve basis. De opname van de Bijdrage(n) in een voor het publiek toegankelijke databank geldt als voldoende exploitatie om de niet-exclusieve licentie in stand te houden.

  GESCHILLEN

  29. Bij geschillen over (de uitvoering van) deze overeenkomst en daaruit voortvloeiende werkzaamheden en rechtsbetrekkingen is uitsluitend de rechtbank Amsterdam bevoegd daarover te oordelen.
  30. Op alle overeenkomsten tussen de Uitgever en de Freelancer is Nederlands recht van toepassing.

  21 november 2016